ArchiwumSprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

„Consulta”

Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych
i Wykonywania Doradztwa Podatkowego
mgr Lucyna Jewulska - Budzik

wykonującego czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania

publicznego.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zmianami) i obejmuje rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

A.   Forma organizacyjno - prawna

„Consulta” Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego Lucyna Jewulska - Budzik, z siedzibą 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12, zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod numerem 786.

B.   Struktura własnościowa

Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną - właściciel Lucyna Jewulska - Budzik - nr w rejestrze 8177

„Consulta” Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego Lucyna Jewulska - Budzik nie należy i nie funkcjonuje w ramach sieci.

C.   Struktura zarządzania

„Consulta” Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego Lucyna Jewulska - Budzik - jest podmiotem, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Osobą zarządzającą jest właściciel biura - Lucyna Jewulska - Budzik - biegły rewident.

D.   Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości Instrukcja Kontroli Jakości obejmuje:

             -    Procedurę kontroli jakości realizowaną przez kluczowego biegłego rewidenta

             -    Procedurę kontroli dokumentacji przeprowadzoną przez weryfikatora

             -    procedurę archiwizacji dokumentacji.

Zasady i procedury systemu kontroli jakości, zapewniają przestrzeganie przez wszystkich pracowników i współpracowników wymogów niezależności (umysłu i wizerunku) oraz wykonywanie powierzonych zasad z należytą starannością i obiektywizmem.

Stosowane elementy procesu realizacji usług rewizji finansowej, na które składa się planowanie i wykonywanie prac, w tym ocena ryzyka badania, wykonywane procedury, nadzór, konsultacje, dokumentowanie wyników rewizji finansowej oparte są na Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej w zakresie kontroli jakości badania sprawozdań finansowych oraz wymogach określonych w przepisach i standardach krajowych.

Podmiot, jako uprawniony do badania sprawozdań finansowych zapewnia, że sposób wykonywania czynności rewizji finansowej w jego imieniu przez Kierownika Podmiotu, jest w pełni zgodny z zasadami etyki, krajowymi standardami, przepisami prawa oraz warunkami określonymi w zawieranych umowach.

Stosowany system kontroli jakości zapewnia odpowiedni poziom usług, zgodnie z wymaganiami etyki i standardów.

              E.    Data kontroli Krajowej Komisji Nadzoru

Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru odbyła się w dniach 26-27.08.2014 r.  

              F.   Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, w których podmiot uprawniony przeprowadzał w roku 2014 badania sprawozdań finansowych za rok 2013

1.    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8
2.    Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 3

 G.    Polityka zapewnienia niezależności

Biegły rewident stosuje politykę zapewnienia niezależności poprzez przeprowadzenie wewnętrznej analizy w tym zakresie przed rozpoczęciem prac rewizyjnych.

              Konsekwencją powyższych działań jest podpisanie stosownych oświadczeń, tj.:

              -    oświadczenie podmiotu uprawnionego o niezależności wobec badanej jednostki

              -    oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności wobec jednostki badanej

 H.    Polityka doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:

              -    udział w obligatoryjnym szkoleniu biegłych rewidentów organizowanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

              -    zapewnienie dostępu do informacji prasowych, internetowych oraz przepisów szczególnych dotyczących danego zlecenia

              I.     Przychody osiągnięte z działalności rewizji finansowej i z innych usług wskazanych w art. 48 ust. 2 ustawy:

 -     badanie sprawozdań finansowych, kwota: 93 600,00 zł.

 -     usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, kwota: 1 080 433,10 zł.

 -     doradztwo podatkowe, kwota: 5 300,00 zł.

 -     wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno - finansowych, kwota: 0,00 zł. Łącznie, kwota: 1 179 333,10 zł. J. Zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów

Właściciel biura jest jednocześnie kluczowym biegłym rewidentem i nie zatrudniał w okresie sprawozdawczym innych biegłych rewidentów do wykonywania czynności rewizji finansowej.

K. Biegły rewident odpowiedzialny w imieniu podmiotu uprawnionego za sporządzenie tego sprawozdania;


Lucyna Jewulska - Budzik - właściciel - nr ew. KIBR 8177

     

                                                                                                 

                   Kraków 15.02.2015 r.

Jesteś zainteresowany/a ?

Zadzwoń, napisz lub uzupełnij formularz. Przejdź do zakładki Kontakt

Kontakt